Reklamacje

Reklamacje

Wszelkie reklamacje w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi szkoleniowej mogą być zgłaszane za pośrednictwem druku „Formularz zgłoszenia reklamacji” dostępnego na stronie internetowej https://edumeo.pl i wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@edumeo.pl lub pocztową na adres Lifepass Sp. z o.o., ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, a także osobiście w siedzibie Organizatora usługi w terminie do 10 dni od dnia zakończenia szkolenia.

a) Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
– oznaczenie Uczestnika lub Zgłaszającego – imię, nazwisko, adres do korespondencji,
adres email, telefon kontaktowy,
– przedmiot reklamacji: nazwa, termin i miejsce szkolenia,
– wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

b) Czas rozpatrywania reklamacji
Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, w przypadku gdy wpłynie ona po terminie lub zawiera istotne braki utrudniające jej rozpatrzenie.

c) Pozytywne rozpatrzenie reklamacji
Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną Organizator szkolenia w zależności do okoliczności, które zawiera reklamacja zaoferuje:
– powtórzenie szkolenia lub jego części,
– zastosowanie uzupełniającej indywidualnej pomocy merytorycznej online.
Użytkownik może zgłaszać wszelkie nieprawidłowości oraz przerwy w funkcjonowaniu platformy oraz w dostępie do szkolenia na adres e-mail: pomoc@lifepass.pl

Pobierz formularz zgłoszenia reklamacji

 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami obsługi klienta w naszej firmie:

Procedura reagowania na nieprzewidziane sytuacje i zastrzeżenia Klentów

Ankieta ewaluacyjna

edumeo.pl - Lifepass sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów      Reklamacje    Osoby zarządzające

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl