Czy warto skorzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Uproszczona restrukturyzacja według tarczy 4.0 – szansa czy zagrożenie?

Na czym polega uproszczona restrukturyzacja przewidziana w tarczy 4.0? Czy skrócona procedura naprawcza przedsiębiorstwa niesie za sobą zagrożenia dla wierzycieli? Jaka jest rola doradców restrukturyzacyjnych w czasie kryzysu?

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa przed zapowiedzianymi zmianami

 

Postępowanie restrukturyzacyjne od 2015 roku reguluje oddzielna ustawa – Prawo restrukturyzacyjne. Na jej podstawie wyróżniamy:
• postępowanie o zatwierdzenie układu,
• przyspieszone postępowanie układowe,
• postępowanie układowe,
• postępowanie sanacyjne.
Każde z wyżej wymienionych postępowań odbywa się z udziałem sądu i różni się poziomem skomplikowania procedury, udziału i zabezpieczenia wierzycieli oraz poziomem ingerencji w działalność przedsiębiorstwa. Ogromne znaczenie dla przedsiębiorcy ma fakt, że od momentu otwarcia postępowania przez sąd zawieszone zostają wszystkie tytuły egzekucyjne, tzn. przedsiębiorstwo nie musi spłacać bieżących należności, nie rosną odsetki, ani inne kary umowne za brak regulacji zobowiązań. Zaletą dla gospodarki i wierzycieli jest natomiast fakt, że przedsiębiorstwo, które przetrwa restrukturyzację może z czystą kartą wrócić na rynek i dalej na nim funkcjonować.

Uproszczona restrukturyzacja na podstawie tarczy 4.0 – czy warto skorzystać?

Przede wszystkim należy podkreślić, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to procedura, która ma charakter ex lege tymczasowy. Została wprowadzona przez Ustawodawcę celem wsparcia przedsiębiorstw, znajdujących się w bardzo trudnej sytuacjiw wyniku kryzysu, Ustawą z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086) – dalej Tarczą 4.0, w jej art. 15-25. Jest ono oparte na postępowaniu
o zatwierdzeniu układu.

Zasady uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Przede wszystkim do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego nie jest potrzebna zgoda sądu, wystarczy spełnienie dwóch przesłanek, to jest:
• podpisanie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym
• ogłoszenie restrukturyzacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

W ten oto sposób rząd chce odciążyć sądy, które dopiero po kilku miesiącach wracają do pracy, a nawet przed kryzysem były one mocno przeciążone pracą i natłokiem postępowań. Trzeba wiedzieć, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym, zwłaszcza w dobie kryzysu gospodarczego, bardzo liczy się czas.

Zadaniem dłużnika jeszcze przed obwieszczeniem w MSiG jest przygotowanie:
• propozycji układowych oraz
• spisu wierzytelności,
• spisu wierzytelności spornych
i przekazaniu ww. nadzorcy układu.

Istotną różnicą w postępowaniu uproszczonym, gdy porównać je do postępowania o zatwierdzenie układu, to w przypadku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, układem objęci są wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo bez ich zgody.  Od momentu ogłoszenia restrukturyzacji w MSiG, przedsiębiorca – dłużnik ma cztery miesiące czasu na zawarcie układu z wierzycielami. Propozycje układowe będą mogły być zaakceptowane większością 2/3 głosujących, a bez znaczenia pozostaje suma wierzytelności, co stanowi pewne ryzyko dla większych wierzycieli.

Dopiero po akceptacji układ może zatwierdzić sąd i właściwie do tego ogranicza się jego rola w tym postępowaniu.

Przez okres czterech miesięcy od ogłoszenia restrukturyzacji nie można dokonywać żadnych czynności egzekucyjnych, ani wypowiadać żadnych znaczących umów przedsiębiorcy – dłużnikowi, takich jak np. umowy najmu nieruchomości, leasingu, czy pożyczki.

Nad zatwierdzonym układem pieczę sprawuje nadzorca układu, którego rolą jest zadbać, aby układ był wykonywany prawidłowo. Bez jego wiedzy i zgody przedsiębiorca nie będzie mógł zaciągać nowych zobowiązań i rozporządzać majątkiem.

Ocena zmian w procedurze restrukturyzacji przedsiębiorstw

Eksperci oceniają uproszczoną procedurę restrukturyzacyjną dwojako, nie zawsze pozytywnie. Jednakże z perspektywy przedsiębiorcy, który ma w problemy z utrzymaniem płynności finansowej, ta uproszczona procedura restrukturyzacyjna jest dobrym rozwiązaniem. Wiąże się to szczególnie z możliwością wstrzymania tytułów egzekucyjnych.
Z drugiej zaś strony, obecny okres jest bardzo dynamiczny, kryzys gospodarczy pogłębia się, a polskie sądy nigdy nie były zbyt efektywne w działaniu, co sprawia, że wielu przedsiębiorców szuka wszelkich możliwych rozwiązań, aby tylko przetrwać,
a restrukturyzacja jest do tego doskonałym narzędziem i lepiej, by podmioty gospodarcze stawiały na naprawę niż na upadłości i zniknięcie z rynku.

Czas trwania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Omawiana procedura ma ściśle określone ramy czasowe, wniosek do sądu można złożyć najpóźniej w terminie czterech miesięcy od dnia obwieszczenia w MSiG. Jeżeli wniosek nie wpłynie, to postępowanie zostanie umorzone z mocy prawa. Sąd zaś ma dwa tygodnie na wydanie postanowienia, a strony mają kolejne dwa tygodnie na złożenie zażalenia.

Olbrzymią zaletą uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest umożliwienie dłużnikowi skorzystania z nowego finansowania za zgodą nadzorcy układu.

Podsumowując – warto skorzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego ze względu na:
• minimalne formalności,
• wzmocnioną pozycję względem wierzycieli,
• szansę na uzyskanie nowego finansowania.

Należy jednak pamiętać, że z tej procedury można skorzystać do 30 czerwca 2021 roku.

Artykuł napisany we współpracy z lextio.plTwoją kancelarią prawną

  • Komentarze

Dodaj komentarz

edumeo.pl - Tradore sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów 

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl