Specjalista ds. zasiłków - dwudniowy kurs online

1294zł 697zł 597zł

 • dostęp do szkolenia - 2 dni szkoleniowe
 • nagranie szkolenia
 • materiały szkoleniowe
 • udział w sesji pytań i odpowiedzi

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

 • pracowników księgowych
 • osoby zajmujące się zawodowo kadrami i płacami
 • właścicieli biznesów którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę związaną z zakresem ubezpieczeń społecznych

Kurs specjalista ds. zasiłków skierowany jest głównie do pracowników działów kadrowo-płacowych, a także do osób odpowiedzialnych za rozliczenia wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego ZUS. Omawiane szkolenie skierowane jest również do osób, dla których temat zasiłków jest intrygujący i istotny w codziennej pracy.

czego dowiesz się z kursu?

Uczestnicy szkolenia specjalista ds. zasiłków zdobędą wiedzę m.in. o zasiłku chorobowym, zasiłku macierzyńskim, zasiłku opiekuńczym czy świadczeniu rehabilitacyjnym. Podczas dwudniowego szkolenia zostaną poruszone m.in. tematy takie jak wynagrodzenie zasadnicze i godziny nadliczbowe/ryczałt za godziny - ustalenie przeciętnego wynagrodzenia sprzed zachorowania z uwzględnieniem zasady uzupełniania czy sytuacje szczególne, które mają i nie mają wpływu na podstawę wymiaru zasiłków.

Program szkolenia został skonstruowany tak, aby każdy uczestnik zgłębił wiedzę na temat zasiłków. Specjalista podczas kursu przekazuje merytoryczną wiedzę wraz z niezbędną wiedzą praktyczną.

CERTYFIKAT DO SZKOLENIA

 • Każdy uczestnik na żywo który wypełni test badający proces ewaluacji otrzyma zaświadczenie z ukończenia kursu w ciągu 7 dni od zakończenia kursu

PROWADZĄCY

Nazywam się Dariusz Suchorowski. Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskałem tytuł magistra polityki społecznej. Ponadto ukończyłem na Uniwersytecie Jagiellońskim podyplomowe studia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Zagadnieniami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych zajmuję się zawodowo od ponad 30 lat. Praca rozpoczynałem jako inspektor kontroli przeprowadzając kontrole płatników składek. Następnie kierowałem Wydziałem Kontroli Płatników Składek, zarządzając i nadzorując działania wszystkich inspektorów kontroli działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

Od 2005 r. do 2020 r. pełniłem w Oddziale ZUS w Kielcach funkcję zastępcy dyrektora d/s dochodów, nadzorując działania dotyczące rozliczania kont płatników składek, dochodzenie należności, ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz podstaw wymiaru składek, ustalanie właściwego ustawodawstwa. W tym czasie nadal współpracowałem z pionem kontroli płatników składek, układając pytania na egzamin kwalifikacyjny dla inspektorów kontroli ZUS. Od wielu lat byłem również członkiem komisji na egzaminie kwalifikacyjnym na stanowisko inspektora kontroli.

Posiadam szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną, nabytą w czasie pracy w ZUS, dotyczącą:

 • podlegania ubezpieczeniom,
 • ustalania podstaw wymiaru składek i wysokości składek,
 • ulg w opłacaniu składek tj. odroczeń terminów i rozkładania spłaty na raty,
 • przymusowego dochodzenie należności w postaci egzekucji administracyjnej i sądowej,
 • ustalanie ustawodawstwa właściwego,
 • świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa.

Posiadaną wiedzę przekazywałem jako przedstawiciel ZUS na konferencjach, kursach, spotkaniach organizowanych przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Swoją wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych przekazywałem również słuchaczom studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz na kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Od wielu lat jestem wykładowcą w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach.

Program szkolenia:

Dzień 1 - NAGRANIE

Dzień 1 - Prawo i okres świadczeń przysługujących z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

1. Zasiłek chorobowy/wynagrodzenie chorobowe

 • obowiązkowy okres wyczekiwania z możliwością uwzględnienia poprzedniego okresu ubezpieczenia oraz sytuacje zwalniające z tego obowiązku
 • zasady liczenia 33/14 dni w przypadku pracy w jednej lub kilku szkołach naprzemiennie lub równolegle
 • rygorystyczne zasady otwierania nowego okresu zasiłkowego – jak traktować okresy nieobecności będące przerwą w okresie zasiłkowym np. zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne, urlop wychowawczy, urlop bezpłatny, urlop dla poratowania zdrowia,

2. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

 • różnice w stosunku do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego


3. Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego

 • Urlop macierzyński – osoby uprawnione, długość urlopu i okoliczności uzasadniające „przejęcie” urlopu przez drugiego rodzica:
  – pobyt matki w szpitalu
  – pobyt dziecka w szpitalu
  – porzucenie dziecka
  – śmierć dziecka,
  – śmierć matki
  – zasady postępowania gdy matka nie ma ubezpieczenia społecznego a zachodzi, któraś z powyższych sytuacji
 • Urlop rodzicielski:
  – wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka.
  – długość urlopu rodzicielskiego ze względu na ciężką chorobę dziecka.
  – sposoby dzielenia urlopu rodzicielskiego.
 • Skrócenie okresu na wykorzystanie przysługującego urlopu ojcowskiego.
 • Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
 • Okoliczności mające wpływ na zróżnicowanie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego między rodzicami.
 • Wpływ wieku dziecka na ustalenie wymiaru podstawy zasiłku.
 • Zasady postępowania przy łączeniu urlopu rodzicielskiego i wykonywania pracy oraz zasady jego dzielenia przez obydwoje rodziców

4. Zasiłek opiekuńczy

 • długość zasiłku opiekuńczego nad zdrowym i chorym dzieckiem lub nad chorym członkiem rodziny
 • zasady liczenia dni zasiłku opiekuńczego z uwzględnieniem tzw. grona rodziny
 • dni wolne od pracy – prawo do wynagrodzenia czy do zasiłku opiekuńczego
 • sytuacje gdy inny członek rodziny nie może sprawować opieki nad dzieckiem
   

5. Świadczenie rehabilitacyjne

 • prawo, wysokość i okres świadczenia rehabilitacyjnego
 • następstwa przerwania świadczenia rehabilitacyjnego

Dzień 2 - 15 kwietnia 2024 godz: 9:00-14:00

Dzień 2 - Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków:

1. Wynagrodzenie zasadnicze i godziny nadliczbowe/ryczałt za godziny – ustalanie przeciętnego wynagrodzenia sprzed zachorowania z uwzględnieniem zasady uzupełniania

 • brak obowiązku ustalania podstawy wymiaru zasiłków przy przerwie krótszej niż miesiąc kalendarzowy,
 • ustalanie podstawy w przypadku braku 12 miesięcy ubezpieczenia – właściwa interpretacja sformułowania „pełne miesiące”
 • ustalanie podstawy w przypadku pracy równoległej u dwóch pracodawców lub u tego samego pracodawcy
 • ustalanie podstawy w przypadku zawarcie kolejnej umowy o pracę u tego samego pracodawcy

2. Sytuacje szczególne mające i nie mające wpływu na podstawę wymiaru zasiłków:

 • podwyższenie wynagrodzenia
 • składnik wynagrodzenia przyznany na czas określony
 • zmiana etatu
 • zawarcie kolejnej umowy o pracę
 • zawarcie kolejnej umowy o pracę wraz z podwyższeniem wynagrodzenia
 • zawarcie kolejnej umowy z przerwą przypadającą na dzień świąteczny lub roboczy
 • jednorazowe wypłaty określonego składnika wynagrodzenia

3. Zasady postępowania przy nieobecnościach pracownika w miesiącach służących do ustalenia podstawy wymiaru zasiłków oraz sposób uzupełniania wynagrodzenia w zależności od jego rodzaju wynagrodzenia – stałe czy zmienne.

4. Inne miesięczne składniki wynagrodzenia np. premia, nagroda, dodatek za wysługę lat, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny – wpływ tych składników na podstawę wymiaru zasiłku.

5. Dodatkowe składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne lub jednorazowe, które należy lub nie wolno wliczać do podstawy wymiaru zasiłków:

 • sformułowania stosowane w przepisach o wynagrodzeniu, które decydują o możliwości
 • wliczenia składników do podstawy zasiłków lub to uniemożliwiają,
 • sposób postępowania przy braku jednoznacznego zapisu w przepisach o wynagrodzenie.

6. Zasady uzupełniania miesięcznych składników wynagrodzenia:

 • sposób pomniejszania składnika decydujący o możliwości uzupełnieniu wynagrodzenia
 • wpływ braku jednoznacznego zapisu o proporcjonalnym pomniejszeniu na prawo do uzupełnienia składnika wynagrodzenia.
 • zasada uzupełniania, gdy w miesiącu tego wymagającym był urlop wypoczynkowy

7. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne lub roczne:

 • zasady przyjmowania do podstawy wymiaru zasiłków,
 • zasady uzupełniania tych składników,
 • sposób postępowania przy braku wypłaty składnika za ostatni kwartał lub rok,
 • sposób postepowania przy wypłacie zaliczkowej za ostatni kwartał lub rok,
 • sposób postępowania przy zatrudnieniu krótszym niż cztery kwartały/rok

8. Przeliczanie podstawy wymiaru zasiłku w przypadku tzw. utraconego składnika wynagrodzenia, czyli składnika przyznanego na ściśle określony czas, z uwzględnieniem zmienionej interpretacji ZUS w tym zakresie

9. Sposób przyjmowania do podstawy wymiaru składników kwartalnych i rocznych w przypadku zamiany wymiaru czasu pracy.