31.03.2022 godz.9:00

SZKOLENIE ON-LINE

Zatrudnienie uchodźców z Ukrainy 

W związku z wywołaną przez Rosję wojną, do naszego kraju przybywa wielu obywateli Ukrainy. Potrzebują pomocy humanitarnej ale też wkrótce będą potrzebować pracy. Z drugiej też strony wielu polskich pracodawców chce Ukraińcom taką pracę zaoferować.


Do Sejmu trafił projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Doraźne przepisy mają na celu stworzenie szczególnej regulacji prawnych, które mają zapewnić doraźną podstawę prawną do legalnego pobytu cudzoziemcom, w szczególności posiadającym obywatelstwo Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechali, posiadając stosowne uprawnienie wjazdowe. Zatem nie dotyczy tylko Ukraińców, ale wszystkich, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską od 24 lutego.

Projektowane przepisy określają m. in.:

 • szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pomoc udzielaną przez wojewodów obywatelom Ukrainy
 • utworzenie nowej rezerwy celowej na finansowanie wydatków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
 • niektóre uprawnienia obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny
 • szczególne zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz wydanych im przez organy polskie dokumentów dotyczących uprawnień w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • niektóre uprawnienia obywateli polskich i obywateli Ukrainy będących studentami, nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi wjeżdżającymi z terytorium Ukrainy
 • szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących Obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie
 • szczególne zasady organizacji i funkcjonowania uczelni w związku z zapewnianiem miejsc na studiach dla obywateli Ukrainy

Jednocześnie, od 29 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy, które wydłużają możliwość pracy cudzoziemców na podstawie oświadczeń rejestrowanych w urzędach pracy z obecnych 6 do 24 miesięcy. Jednocześnie nowelizacja wprowadza kilka innych ułatwień, w tym skrócenie procedur.
Przepisy te wraz z planowanymi regulacjami dotyczącymi uchodźców pozwolą pracodawcom na dużo elastyczniejszych zasadach zatrudniać obywateli Ukrainy.

Zatrudnienie cudzoziemca i zalegalizowanie jego pobytu jest pierwszym etapem obowiązków związanych z pracą obcokrajowca. Następnie pojawiają się obowiązki płatnika w zakresie podatków i składek - płatnicy nie mają pewności czy należy od dochodu cudzoziemca pobierać zaliczkę czy podatek ryczałtowy, czy może w ogóle żadnego podatku, z jakich ulg mogą korzystać cudzoziemcy.


Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia obywateli Ukrainy, w szczególności uchodźców: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (procedury uproszczone, obowiązki informacyjne), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe.
Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy uchodźcom.

Program szkolenia:Część I

Pobyt obywateli Ukrainy w Polsce

 • warunki wjazdu do Polski (uchodźcy, ruch bezwizowy)
 • pobyt czasowy, zmiany od 29 stycznia w procedurze zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 • rodzaje zezwoleń pobytowych
 • pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • obowiązki pracodawcy

Cześć II

Praca cudzoziemców na terenie Polski

 • szczególne rozwiązania dla uchodźców
 • procedura oświadczeniowa, zmiany od 29 stycznia 2022 r.
 • zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
 • zezwolenia na pracę

Cześć III 

Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców.

 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • miejsce zamieszkania
 • polsko-ukraińska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych
 • opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
 • ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
 • ulgi podatkowe, z których mogą skorzystać cudzoziemcy:
  • zasady korzystania z ulgi dla młodych, oświadczenia składane pracodawcom,
  • ulga dla młodych w przypadku cudzoziemców
  • ulga na powrót
  • inne preferencje podatkowe (darowizny, świadczenia nieodpłatne)
 • zasady występowania o nadpłaty podatku
 • certyfikat rezydencji
 • obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców


Część IV

Ubezpieczenia społeczne Ukraińców zatrudnionych w Polsce

 • polsko – ukraińska umowa o zabezpieczeniu społeczny,      
 • podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce
 • właściwe ustawodawstwo w przypadku delegowania do innego państwa UE

Kto Cię będzie szkolił?

Mariusz Makowski

Doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy", współpracuje z wydawnictwami Beck, Infor. Jest m. in. autorem książek: „Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r.” (Infor 2018), „Ceny transferowe. Dokumentacja w 2018 r. (Infor 2018), „Zatrudnianie cudzoziemców – rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17” (Infor 2017), "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Unilever Polska, Deloitte, Telewizji Polskiej, Orlen, Amica i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową w Warszawie (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Szkolenie startuje 31 marca o 9:00

SZKOLENIE ON-LINE

Zatrudnienie uchodźców z Ukrainy 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania obywateli Ukrainy w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.


Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu Ukraińców w Polsce, podejmowania przez nich pracy, opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców (umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące umowy o zabezpieczeniu społecznym.

 
Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.