SZKOLENIE ONLINE

DLA BIUR RACHUNKOWYCH

Umowy cywilnoprawne i pozarolnicza działalność jako tytułu do ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem zmian przepisów w roku 2021

PROGRAM SZKOLENIA (kliknij w temat aby rozwinąć)

1. Rodzaje umów cywilnoprawnych oraz identyfikacja rezultatu umowy i starannego działania:

 • umowa agencyjna,
 • umowa zlecenie,
 • umowa o świadczenie usług,
 • umowa o dzieło.

2. Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą lub wykonywane na jego rzecz jako szczególne przypadki powodujące obowiązek ubezpieczeń społecznych nawet w przypadku umów o dzieło

3. Definicja pozarolniczej działalności do celów ubezpieczeń społecznych i okresy podlegania z uwzględnieniem nowelizacji z 24 czerwca 2021r.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • twórca i artysta,
 • wolny zawód,
 • wspólnicy spółek,
 • osoby prowadzące szkoły

4. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku wykonywania dwóch lub więcej umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem


 • różnych sposób wynagradzania określonych w umowie,
 • różnych terminów płatności za poszczególne umowy,
 • brakiem wynagrodzenia za poszczególne miesiące umowy,
 • wynagrodzeniem za kilka miesięcy

5. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym umów cywilnoprawnych w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń – umowa o pracę, pozarolnicza działalność bez ulg i z ulgami, urlopy bezpłatne i wychowawcze, zasiłki macierzyński i inne.

 • likwidacja tzw. emerytur czerwcowych
 • ustalenie dla „nowych” emerytów wyłącznie wypłaty świadczenia na rachunek bankowy,
 • ograniczenie częstotliwości składania wniosków o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,

6. Rozstrzyganie podlegania z tytułu kilku pozarolniczych działalności oraz zbiegu z innymi rodzajami tytułów

 • likwidacja tzw. emerytur czerwcowych
 • ustalenie dla „nowych” emerytów wyłącznie wypłaty świadczenia na rachunek bankowy,
 • ograniczenie częstotliwości składania wniosków o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,

7. Pozostałe zmiany wynikające z nowelizacji z 24 czerwca 2021 r. dotyczące:


 • możliwości nie naliczania odsetek za zwłokę,
 • ograniczania czasowego składania korekt dokumentów rozliczeniowych,
 • wpływu ograniczenia możliwości składania dokumentów rozliczeniowych na prawidłowość danych na kontach ubezpieczonych.
 • długość okresu zasiłkowego i sposób jego liczenia,
 • zasady ponownego ustalania podstawy wymiaru zasiłków

ZAPISZ SIĘ

W wyniku realizacji Szkolenia słuchacz powinien uzyskać wiedzę na temat:

 • określania przedmiotu umów cywilnoprawnych, co decyduje o rodzaju tej umowy
 • sytuacji powodującej, że zleceniobiorca i osoba wykonująca umowę o dzieło do celów ubezpieczeń społecznych traktowany jest jak pracownik
 • obowiązku zgłaszania do ZUS zawieranych umów o dzieło,
 • rozstrzygania obowiązku ubezpieczeń społecznych w przypadku zbiegów kilku tytułów do ubezpieczeń społecznych, po uwzględnieniu rodzajów pozarolniczej działalności
 • zmienionego sposobu postępowania w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących
 • Poprawnego składania dokumentów rozliczeniowych i ich korygowania

O szkoleniu:

Szkolenie odbywa się za pomocą platformy webinarowej - online.

Termin: 22 listopada - 9:00 - 15:00

W trakcie szkolenia odbędzie się prezentacja systemu ZEUS.

7 lekcji

+ sesja pytań i odpowiedzi

SPONSORZY SZKOLENIA:


lextio kancelaria prawna
PEŁNE SZKOLENIE

1000zł 0zł

Zapis na szkolenie oznacza zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych, przez organizatora szkolenia Tradore sp. z o.o. oraz jego partnerów biznesowych.

PROWADZĄCY

Nazywam się Dariusz Suchorowski. Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskałem tytuł magistra polityki społecznej. Ponadto ukończyłem na Uniwersytecie Jagiellońskim podyplomowe studia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Zagadnieniami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych zajmuję się zawodowo od ponad 30 lat. Praca rozpoczynałem jako inspektor kontroli przeprowadzając kontrole płatników składek. Następnie kierowałem Wydziałem Kontroli Płatników Składek, zarządzając i nadzorując działania wszystkich inspektorów kontroli działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

Od 2005 r. do 2020 r. pełniłem w Oddziale ZUS w Kielcach funkcję zastępcy dyrektora d/s dochodów, nadzorując działania dotyczące rozliczania kont płatników składek, dochodzenie należności, ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz podstaw wymiaru składek, ustalanie właściwego ustawodawstwa. W tym czasie nadal współpracowałem z pionem kontroli płatników składek, układając pytania na egzamin kwalifikacyjny dla inspektorów kontroli ZUS. Od wielu lat byłem również członkiem komisji na egzaminie kwalifikacyjnym na stanowisko inspektora kontroli.

Posiadam szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną, nabytą w czasie pracy w ZUS, dotyczącą:

 • podlegania ubezpieczeniom,
 • ustalania podstaw wymiaru składek i wysokości składek,
 • ulg w opłacaniu składek tj. odroczeń terminów i rozkładania spłaty na raty,
 • przymusowego dochodzenie należności w postaci egzekucji administracyjnej i sądowej,
 • ustalanie ustawodawstwa właściwego,
 • świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa.

Posiadaną wiedzę przekazywałem jako przedstawiciel ZUS na konferencjach, kursach, spotkaniach organizowanych przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Swoją wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych przekazywałem również słuchaczom studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz na kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Od wielu lat jestem wykładowcą w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach.

PEŁNE SZKOLENIE

1000zł 0zł

Zapis na szkolenie oznacza zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych, przez organizatora szkolenia Tradore sp. z o.o. oraz jego partnerów biznesowych.