dr Małgorzata Rzeszutek
Doradca Podatkowy

Schematy Podatkowe
Konsultacja z doradcą podatkowym

597
 • analiza ankiety
 • 60 minut konsultacji
 • BONUS - Szkolenie "Kontrole skarbowe" o watrości 299zł
 • BONUS - Szkolenie "Egzekucja Administracyjna" o wartości 600zł
 • BONUS - Szkolenie "Egzekucja Administracyjna" o wartości 600zł

Jeśli skorzystasz z usługi wdrożenia procedur  – inwestycja 597zł w konsultację zostanie Ci zaliczona na poczet kosztu wdrożenia procedur.

BONUS 1

3 godziny bezcennej wiedzy

SZKOLENIE ONLINE
KONTROLA URZĘDU SKARBOWEGO

299zł

0zł

Celem kursu jest przygotowanie podatnika, w tym pracowników księgowości do kontaktu z urzędem skarbowym (urzędem celno-skarbowym) oraz do obrony w toku kontroli oraz postępowania podatkowego swego stanowiska.W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną zasady postępowania z punktu widzenia organu podatkowego oraz podatnika, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych rozwiązań zarówno po stronie podatnika jak i organu podatkowego.

 • Kontrola podatkowa a kontrola celno-skarbowa. Podobieństwa i różnice
 • Czynności sprawdzające – już kontrola czy nadużycie?
 • Kiedy jest możliwa kontrola „na legitymację”?
 • Warunki formalne rozpoczęcia kontroli
 • Uprawnienia kontrolujących – gdzie jest koniec? Czemu można odmówić?
 • Uprawnienia i obowiązki podatnika – zakres podporządkowania. Jak się zachować? Czy brać pełnomocnika ?
 • Protokół kontroli – co robić w przypadku ujawnienia nieprawidłowości?
 • Protokół kontroli – zaskarżać czy nie? Jak się ustosunkować? Co potem?
 • Ryzyko odmowy wykonania zaleceń pokontrolnych.
 • Korekta deklaracji – propozycja nie do odrzucenia czy konieczność?
 • Kontrole elektroniczne, kontrola JPK
 • Kara za utrudnianie kontroli – przestępstwo do 8 mln i wykroczenie do 12 000 zł. Za co kara ?
 • Kontrola „Tarczy”.
 • Kontrola nieujawnionych źródeł dochodów

 • Tomasz Gzela (prawnik , były rzecznik dyscyplinarny w izbie skarbowej , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych, wieloletni praktyk skarbowości z 20-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym w izbie skarbowej , wykładowca akademicki)

BONUS 2

5 godzinne szkolenie online

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA W CZASIE PANDEMII I PO NIEJ

600zł

0zł

Szkolenie ONLINE
24 listopada godz. 9:00-14:15

9:00 – 10:30
1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres egzekucji w administracji jako podstawa egzekucji

2. Zbieg egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną – sposoby rozstrzygnięcia w praktyce.

3. Podmioty postępowania egzekucyjnego- kto jest organem egzekucyjnym, wierzycielem, zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym?
• właściwość miejscowa,
• właściwość rzeczowa i funkcjonalna.

4. Egzekucja należności pieniężnych , środki egzekucyjne- szczegółowe omówienie mechanizmów egzekwowania, uprawnień i poszczególnych etapów w okresie pandemii i po niej
• Egzekucja z pieniędzy,
• Egzekucja z wynagrodzenia,
• Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego,
• Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych,
• Egzekucja z innych wierzytelności,
• Egzekucja z weksla i udziału w spółce z o.o.,
• Egzekucja z nieruchomości i ruchomości i inne,

 

10:45-12:15

5. Sposoby egzekucji od osoby niepełnoletniej, ubezwłasnowolnionej, bezdomnej

6. Wszczęcie postępowania- wymogi formalne, organy właściwe, obowiązki wierzyciela. Czy wnioski egzekucyjne mogą być przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego?

7. Okoliczności uwarunkowujące przerwanie biegu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

8. Istota tytułu wykonawczego – tytuł jednolity i zagraniczny. Nowe obowiązki związane z tworzeniem odpisów tytułów wykonawczych. W jakie sytuacji tworzy się dalszy tytuł wykonawczy a w jakiej ponowny w miejsce utraconego?

9. Upomnienie – obowiązek umieszczenia daty doręczenia upomnienia, a jeżeli doręczenie upomnienia nie było wymagane, podstawę prawną braku tego obowiązku.

10. Postępowanie w sytuacji gdy tytuł wykonawczy nie spełnia wymogów formalnych bądź obowiązek nie podlega egzekucji.

11. Konsekwencje wszczęcia i prowadzenia egzekucji niezgodnej z prawem – dla wierzyciela i organu egzekucyjnego.

 

12:30-14:15

12. Omówienie najistotniejszych przesłanek umorzenia i zawieszenia występujących
w praktyce i podstaw ich zaskarżania przez wierzyciela.

13. Wyłączenia spod egzekucji – czego nie może zająć organ egzekucyjny i jakie konsekwencje wynikają z tego dla wierzyciela?

14. Postępowanie uproszczone.

15. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym.
• Zarzuty
• Zażalenie
• Skarga na czynności egzekucyjne
• Wniosek o wyłączenie spod egzekucji
• Żądanie zmiany lub uchylenie postanowienia w trybie przepisów KPA.

16. Środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

17. Koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego (opłaty, a wydatki egzekucyjne, zasady ich ustalania i pobierania, możliwości zmniejszenia kosztów egzekucyjnych przez wierzyciela)

18. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów postępowania przez pracownika:
• Odpowiedzialność odszkodowawcza,
• Odpowiedzialność porządkowa.

 • Tomasz Gzela (prawnik , były rzecznik dyscyplinarny w izbie skarbowej , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych, wieloletni praktyk skarbowości z 20-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym w izbie skarbowej , wykładowca akademicki)

Schematy Podatkowe
Konsultacja z doradcą podatkowym

597
 • analiza ankiety
 • 60 minut konsultacji
 • BONUS - Szkolenie "Kontrole skarbowe" o watrości 299zł
 • BONUS - Szkolenie "Egzekucja Administracyjna" o wartości 600zł