SZKOLENIE NA ŻYWO

24 marca 2022  godz. 9:00-15:00

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE w 2022 AKTUALNE I PLANOWANE ZMIANY

KLIKNIJ I ROZWIŃ PROGRAM

1. Zmiany w ustawie o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa

•zmiana zasad zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego,

•skrócenie długości okresu zasiłkowego dla osób po wygaśnięciu tytułu do ubezpieczeń,

•zmiana wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu

•zmiana zasad ponownego ustalania podstawy wymiaru zasiłków

•ujednolicenie zasad dotyczących emerytów i rencistów nie mających prawa do zasiłków po ustaniu tytułu do ubezpieczeń,

•prawo żądania od ubezpieczonych i ich płatników dostarczenia nieodpłatnie dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru i wypłaty.

•możliwość dokonywania przez ZUS potrąceń z należnych zasiłków bez konieczności wdrażania egzekucji.


2. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych od stycznia i maja 2021r.

•obowiązki związane ze zgłaszaniem do ZUS umów o dzieło,


3. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

•zmiana charakteru dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowych oraz chorobowego po przystąpieniu do niego –obowiązkowa zapłata składek i konsekwencje ich nie zapłacenia,

•zmiana wysokości kwoty nie powodującej obowiązku naliczania odsetek za zwłokę,

•sytuacje zwalniające z obowiązku naliczania odsetek za zwłokę, nawet po przekroczeniu kwoty zwalniającej z tego obowiązku,

•definicje przyczyn leżących po stronie ZUS, mających wpływ na dokonywanie wpłat składek po obowiązującym terminie,

•wyliczanie okresu w trakcie, którego obowiązuje zwolnienie z naliczania i opłacania odsetek za zwłokę,

•uprawnienia ZUS do potrąceń ze świadczeń kwot nie opłaconych należności składkowych, bez konieczności wdrażania postępowania egzekucyjnego,

•zmiana zasad zawieszenia biegu terminu przedawnienia dochodzenia należności składkowych przez ZUS,

•zmiana zasad informowania płatnika o nadpłacie składek i ujednolicenie sposobu dokonywania zwrotu nadpłaconych składek,

•ograniczenie do 5 lat składanie dokumentów korygujących,

•wpływ ograniczenia korekt na poprawność danych na koncie ubezpieczonych,

•zmiana zasad podpisywania dokumentów przekazywanych do ZUS drogą elektroniczną,

•obowiązek założenia przez wszystkich płatników profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS

•możliwość pobierania danych z ZUS i wygenerowania dokumentów potwierdzających swoje dane w systemie teleinformatycznym ZUS

•obowiązkowa elektroniczna forma wniosku o wydanie i otrzymanego zaświadczenia A1, w przypadku delegowania pracownika do innego kraju UE lub naprzemiennej pracy w co najmniej dwóch krajach UE


4. Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

•brak możliwości stosowania przepisów o sukcesji praw i obowiązków do stopy procentowej,

•zmiana sposoby zawiadamiania płatnika składek o ustalonej dla niego stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,


5. Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z FUS

•likwidacja tzw. emerytur czerwcowych

•ustalenie dla „nowych” emerytów wyłącznie wypłaty świadczenia na rachunek bankowy,

•ograniczenie częstotliwości składania wniosków o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,


 
  • Udział w szkoleniu na żywo
  • Sesja pytań i odpowiedzi
  • Nagranie szkolenia na 30 dni
  • CERTYFIKAT

597zł 297zł

PAKIET 2 SZKOLENIA

694zł 489zł

  • Udział w szkoleniach na żywo
  • Sesja pytań i odpowiedzi
  • Nagranie szkoleń

BEZPŁATNIE do pakietu!

SZKOLENIE: Nowy Ład a rewolucyjne zmiany w skarbowych obszarach represji karnej, kontroli i egzekucji.

Dostęp do nagrania szkolenia na 1 rok!