Polski Ład – Najważniejsze zmiany podatkowe w 2022 roku

15 listopada 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o  podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, tzw. Polski Ład.

Najważniejsze zmiany jakie wprowadza Polski Ład:

1. Zmiana wysokości składki zdrowotnej oraz likwidacja możliwości odliczenia jej od podatku:

– dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, składka zdrowotna wyniesie 9 proc. od dochodu miesięcznego (w każdym miesiącu będzie zmienna);

– dla przedsiębiorców rozliczających się na podatku liniowym wyniesie 4,9 proc. od dochodu (w każdym miesiącu będzie zmienna);

– dla przedsiębiorców osiągających straty przewidziana składka zdrowotna będzie wynosiła około 270,00 zł;

– dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem składka zdrowotna będzie wynosić:

 • dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia (ok 307 zł);
 • dla przychodów do 300 tys. zł 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia (ok 511 zł);
 • dla wyższych 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia (ok 920 zł);

– dla wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz spółek komandytowych składka zdrowotna będzie określana ryczałtowo na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS* (około 530 zł);

Uwaga! Osoby pełniące funkcje na podstawie powołania od 2022 podlegają pod obowiązkową składkę zdrowotną wynoszącą 9% podstawy obliczenia składki, którą stanowić będzie wysokość pobieranego wynagrodzenia.

2. Nowe terminy składania dokumentów rozliczeniowych i opłacania należnych składek Dla większości płatników zmieni się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne. Tylko dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych termin pozostanie bez zmian – do 5. dnia następnego miesiąca.

Dla pozostałych płatników składek termin będzie zależał od tego, czy posiadają osobowość prawną, czy też nie:

 • do 15. dnia następnego miesiąca będą opłacać i rozliczać za dany miesiąc m.in. spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje,
 • do 20. dnia następnego miesiąca wykonywać ten obowiązek będą pozostali płatnicy, np. opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).

Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FS, FGŚP oraz FEP rozliczanych w dokumentach składnych za styczeń 2022 r. i za następne miesiące.

3. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000,00 zł (skala podatkowa);

 

4. Wyższy próg podatkowy – podniesiony z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł. (skala podatkowa);

 

5. Obniżka stawek ryczałtu

 • dla wybranych wolnych zawodów min lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych, prawników oraz dla inżynierów, stawka ryczałtu zostanie obniżona  z 17 proc. na 14 proc.
 • dla informatyków, programistów i innych zawodów z branży IT stawka zmniejszy się z 15 proc. do 12 proc.

 

6. Opodatkowanie najmu prywatnego wyłącznie ryczałtem ewidencjonowanym .

Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym dotyczą wyłącznie najmu prywatnego niezwiązanego z działalnością gospodarczą. Natomiast Polski Ład nie zmienia zasad opodatkowania najmu składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

7. Wykluczenie możliwości amortyzacji budynków mieszkalnych oraz praw majątkowych do budynków mieszkalnych zarówno w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą, jak i w przypadku najemców prywatnych.

 

8. Wykup samochodu z leasingu do majątku prywatnego – wydłużenie terminu uprawniającego do sprzedaży samochodu z majątku prywatnego bez PIT z 6 miesięcy do 6 lat;

 

9. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany z tą spółką lub ze wspólnikiem (akcjonariuszem) tej spółki, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowi ukrytą dywidendę, tzn.

jeżeli:

 • wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku lub
 • racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany, lub
 • koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika(akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem podatnika.

*Dwóch ostatnich punktów nie stosuje się w przypadku, gdy suma poniesionych w roku podatkowym przez podatnika kosztów stanowiących ukrytą dywidendę na podstawie tych przepisów, jest niższa niż kwota zysku brutto w rozumieniu przepisów o  rachunkowości, uzyskanego w roku obrotowym, w którym koszty te zostały  uwzględnione w wyniku finansowym podatnika. Przepisy związane z zagadnieniem ukrytej dywidendy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Do tego czasu przepisy mają  zostać zmienione.

10. Rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą uprawnione do wyboru CIT estońskiego, a także złagodzenie niezbędnych do spełnienia warunków, pozwalających na wybór tej formy opodatkowania. W praktyce zmiany w obrębie CIT estońskiego od 2022 r. polegają na:

 • rozszerzenie katalogu podatników uprawnionych do stosowania estońskiego CIT: obok dotychczasowych sp. z o.o., SA i PSA dojdą także spółki osobowe – sp.k. oraz SKA;
 • złagodzenie warunków estońskiego CIT: likwidacja warunku górnego limitu 100 mln zł przychodu oraz obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych przez podatników;
 • od 2022 r. warunkami uprawniającymi do korzystania z rozwiązań CIT estońskiego będą: rodzaj spółki: sp. z o.o., SA i PSA, sp.k. oraz SKA; udziałowcami muszą być wyłącznie osoby fizyczne, a sama spółka nie może być udziałowcem w innych spółkach, zatrudnienie min. 3 osób.
 • wyłączone z możliwości wejścia w CIT estoński pozostają m. in. podmioty uzyskujące dochody ze SSE, podmioty w likwidacji/upadłości.
 • obniżenie stawek estońskiego CIT: dla małych podatników 10%, a dla pozostałych podatników 20%;
 • prawo do odliczenia podatku spółki przez wspólnika (dywidenda): 90% –  dla zysku wypłacanego przez małego podatnika, 70% – dla zysku wypłacanego przez pozostałych podatników co w efekcie spowoduje to, że końcowy podatek wspólnika wyniesie przy małym podatniku –10%; przy pozostałych spółkach –5%;
 • efektywne opodatkowanie spółki na CIT estońskim od 2022 r. wyniesie 20% w przypadku małego podatnika, oraz 25% przy pozostałych spółkach.

 

11. Zmniejszenie limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami z 15 000 zł na 8 000 zł;

 

12. Wprowadzenie limitu dla konsumentów do wysokości 20 000,00 zł płatności gotówkowych. W praktyce oznacza to, że konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty. Konsekwencją przyjęcia przez przedsiębiorcę zapłaty od konsumenta w wysokości równej lub przekraczającej 20 000 zł będzie podwójny podatek od przychodu ze sprzedaży oraz dodatkowo z tytułu sankcji za przyjęcie gotówki.

 • Komentarze

Dodaj komentarz

edumeo.pl - Lifepass sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów      Reklamacje    Osoby zarządzające

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl