Nowelizacja procedur AML

pranie pieniędzy

Nowe procedury AML w 2021 roku – co nowego? Kto teraz musi przestrzegać procedur AML i jak je wdrożyć? Jakie zmiany wdrożono w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych? Czym jest Dyrektywa V AML?

W kwietniu 2021 roku weszły nowe przepisy odnoszące się do procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, czyli AML  (ang.  Anti-money Laudering Procedurres). Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw ma za zadanie wdrożenie do polskiego systemu prawnego Dyrektywę V AML, czyli Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843.

Nowelizacja ustawy AML

Nowelizacja ustawy AML dotyczy wielu obszarów i ma na celu poprawę bezpieczeństwa
w obrocie gospodarczym. Przede wszystkim rozszerzono katalog instytucji zobowiązanych, zmieniono podstawowe definicje, uregulowano szczegółowo zasady zachowania podejmowane przez osoby ważne – PEP, stworzono nowe rejestry podmiotów oraz  wzmocniono ochronę sygnalistów, a także, co bardzo istotne, dokonano modyfikacji treści szkoleniowych w zakresie AML.

Poszerzony katalog podmiotów obowiązanych

Po nowelizacji ustawy katalog podmiotów obowiązanych został poszerzony
o przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na:

 • sporządzaniu deklaracji,
 • prowadzeniu ksiąg podatkowych,
 • udzielaniu porad,
 • udzielaniu opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego.

Innymi słowy będą to przede wszystkim  biura rachunkowe.

Katalog został poszerzony o przedsiębiorców zajmujących się handlem dziełami sztuki lub występującymi w charakterze pośredników w tymże, a także osobami o podobnym charakterze w odniesieniu do przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków, w tym gdy handel taki jest prowadzony przez galerie sztuki i domy aukcyjne lub z wykorzystaniem wolnego portu. Rozszerzono katalog również na przedsiębiorców wykonujących działalność polegającą na przechowywaniu wymienionych przedmiotów lub dzieł z wykorzystaniem wolnego portu, jeżeli wartość transakcji lub szeregu powiązanych ze sobą transakcji wynosi co najmniej 10 000 EURO.

Beneficjent Rzeczywisty (UBO)

Za Beneficjenta Rzeczywistego uznaje się: każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają
z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna,
wg art. 2 Ustawy AML.

Nałożono na podmioty obowiązane nowe wymogi związane z weryfikacją Beneficjenta Rzeczywistego (ang. Ultimate Business Owner) wykraczające poza sprawdzenie
w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jeżeli podmiot obowiązany nie jest w stanie ustalić Beneficjenta Rzeczywistego to wówczas spoczywa na nim udokumentowanie wszystkich czynności, jakie podjął w tym celu.

Rozszerzono również katalog podmiotów, na których spoczywa obowiązek zgłaszania podmiotów do CRBR m.in. o:

 • Spółki europejskie,
 • Spółki partnerskie,
 • Spółdzielnie,
 • Stowarzyszenia i fundacje.

Nowe rejestry

W wyniku nowelizacji Ustawy AML mają powstać nowe rejestry podmiotów prowadzących działalność w dwóch obszarach:

 • Walut wirtualnych,
 • Obsługi spółek i trustów.

Trusty są formą koncentracji kapitałowej.

Politycy a AML

Osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne (ang. Politically Exposed Person –  PEP) zostały szczególnie wyróżnione w znowelizowanej ustawie AML, a co za tym idzie przedsiębiorcy dokonujący z nimi transakcji mają nowe obowiązki wynikające z art. 46 ust. 1:  w celu ustalenia, czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, instytucje obowiązane wdrażają procedury oparte na analizie ryzyka, w tym mogą przyjmować od klienta oświadczenie w formie pisemnej lub formie dokumentowej, że jest on albo nie jest osobą zajmującą takie stanowisko, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W przyszłości minister właściwy do spraw finansów publicznych ma wydać rozporządzenie służące do stworzenia wykazu stanowisk typu PEP. Dokument ten za pośrednictwem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej ma być przekazany i aktualizowany do Komisji Europejskiej.

Weryfikacja tożsamości

Zmodyfikowano procedurę weryfikacji tożsamości klienta, umożliwiono na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 910/2014 (eIDAS) –
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. Na jego podstawie będzie można teraz weryfikować tożsamość klienta z wykorzystaniem identyfikacji elektronicznej, a brak przeprowadzenia tej czynności będzie musiał być odnotowany.

Środki bezpieczeństwa finansowego

Znacząco rozszerzono katalog podmiotowy, jak i okoliczności kiedy środki bezpieczeństwa finansowego mają zastosowanie.  Za środki bezpieczeństwa uznaje się wg art. 34 Ustawy
m. in:

 • identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości,
 • identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności,
 • ocenę stosunków gospodarczych i stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru,
 • bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta.

Rozszerzono również przesłanki stosowania środków bezpieczeństwa finansowego o dwie zupełnie nowe:

 • kiedy doszło do zmiany uprzednio ustalonych danych dotyczących klienta lub beneficjenta rzeczywistego;
 • kiedy obowiązany był w ciągu danego roku kalendarzowego, na podstawie przepisów prawa do skontaktowania się z klientem w celu weryfikacji informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych.

Zastosowanie podwyższonych środków bezpieczeństwa finansowego związanych z ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu uzależniono teraz od tego, czy dany podmiot ma związki gospodarcze lub bierze udział w transakcjach okazjonalnych związanych z:

 • bronią, ropą naftową, produktami tytoniowymi, artefaktami kulturowymi, kością słoniową, metalami szlachetnymi, gatunkami chronionymi lub innymi przedmiotami
  o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym i religijnym lub o szczególnej wartości naukowej;
 • klientem będącym obywatelem państwa trzeciego i ubiegającym się o prawo pobytu lub obywatelstwo w państwie członkowskim w zamian za transfery kapitałowe, nabycie nieruchomości lub obligacji skarbowych lub inwestycje w podmioty o charakterze korporacyjnym w danym państwie członkowskim.

Szkolenie AML a ochrona danych osobowych

Nowelizacja ustawy przewiduje bardzo istotną zmianę w obszarze programu szkolenia z wdrażania procedur AML. Mianowicie dołączono, jako blok obligatoryjny, materiał obejmujący ochronę danych osobowych w związku z RODO.

Reasumując – zmiany w Ustawie AML idą bardzo daleko i dotyczą coraz to większej liczby podmiotów na rynku. Okazuje się, że troska o bezpieczeństwo gospodarcze ma wymiar ponadnarodowy i zmiany w polskim ustawodawstwie wpisują się w ten trend. Procedur AML muszą przestrzegać coraz to nowe podmioty, chociażby biura rachunkowe, czy sektor NGO (stowarzyszenia i fundacje).

 • Komentarze

 • Biuro Rachunkowe Zofia Klimkiewicz

  24 sierpnia, 2021 o 4:03 pm Odpowiedz

  Bardzo ciekawe szkolenie. W ciekawy sposób przedstawiono obowiązki biur rachunkowych w związku ze znowelizowaną ustawą,
  a także poinformowano o konieczności wdrażania procedur.
  Jestem zainteresowana zakupem dostępu do 4 godzinnego szkolenia i wdrożeniem procedur przy Państwa pomocy.
  ( tańsza opcja za 547 zl)

Dodaj komentarz

edumeo.pl - Lifepass sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów      Reklamacje    Osoby zarządzające

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl