Kontrola wydatkowania środków z Tarcz Finansowych

kontrola tarczy antykryzysowej

Kontrola wydatkowania środków z Tarcz Finansowych w ramach pomocy państwa w czasie kryzysu

Czy środki pomocowe zostały wydane zgodnie z przepisami i regulaminami? Czy podmioty, które uzyskały pomoc z Tarcz Finansowych i innych źródeł były do niej uprawnione? Na czym będzie polegała kontrola? Jakie są konsekwencje po negatywnej weryfikacji przez PFR i inne podmioty uprawnione?

kontrola tarczy antykryzysowej

Chociaż zdaniem wielu ekspertów kryzys gospodarczy wcale się nie kończy, a dopiero rozwija, to pomoc państwa płynąca do przedsiębiorców kończy się. Teraz nadchodzi czas weryfikacji, kontroli i rozliczeń.

W sumie w ramach tarcz do sierpnia 2020 roku wydano niemal 60 mld zł. Z jakiejś formy pomocy skorzystał niemal co drugi przedsiębiorca. Skala pomocy była różna i udzielana przez różne podmioty. Także warunki tej pomocy zmieniały się dynamicznie. Wystarczy przypomnieć pożyczkę w wysokości 5000 zł, którą dostało wielu przedsiębiorców za pośrednictwem samorządów. Pożyczka ta miała być umorzona przy zachowaniu szczególnej formy, jednak w wyniku presji społecznej i oczekiwań środowiska biznesu pieniądze te zostały umorzone w sposób generalny i stały się de facto  nie pożyczką, a subwencją, choć mało kto je tak nazywa.

Środki pomocowe z Urzędów Pracy

Wojewódzkie Urzędy Pracy rozpoczęły weryfikacje beneficjentów, którzy skorzystali z pomocy pieniężnej w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Środki te były przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców, tak, aby c mogli utrzymać stan zatrudnienia sprzed okresu pandemii. Środki te były przyznawane na podstawie uproszczonej procedury składającej się przede wszystkim z oświadczeń przedsiębiorcy. Teraz natomiast WUPy weryfikują prawdziwość tych informacji.

Beneficjenci pomocy w ramach FGŚP są zobligowani do złożenia stosownych oświadczeń i informacji za pomocą specjalnego formularza opracowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wykaz pracowników objętych pomocą ze szczególnym uwzględnieniem każdego miesiąca oddzielnie, zbiorcza informacja o uiszczeniu składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy i oczywiście dowodu wykonania przelewu wynagrodzenia na konto pracownika. Weryfikacja już się rozpoczęła, jednakże kontrole pracodawców będą odbywać się nie masowo, lecz indywidualnie, to znaczy dopiero wtedy, gdy weryfikacja dokumentów przedstawionych przez przedsiębiorcę będzie wzbudzała wątpliwości.

Cała procedura kontroli odbywa się na podstawie art. 15g ust. 17b ustawy z 2 marca 2020 r.,
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pierwszy etap kontroli WUP ma obowiązek wszcząć w ciągu 60 dni od złożenia przez przedsiębiorcę wyżej wymienionych dokumentów. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie stworzyło jeszcze odpowiednich wytycznych do przeprowadzenia drugiego etapu.

Specjalne Strefy Ekonomiczne a weryfikacja środków otrzymanych w ramach Tarczy Finansowej

Specjalne Strefy Ekonomiczne, czyli obszary, na których przedsiębiorcy spełniający warunki mogli skorzystać z preferencyjnych zasad podatkowych obecnie są wygaszane. Szykowana jest ustawa, której celem jest ich likwidacja, a w to miejsce powstaje Polska Strefa Inwestycji. Jakkolwiek nie oceniać tego projektu, to należy póki co zwrócić uwagę na problem z jakim spotkali się niektórzy przedsiębiorcy z SSE, którzy skorzystali z pomocy w ramach tarcz Finansowych. Problem polega na tym, że aby skorzystać z pomocy należało ograniczyć wymiar czasu pracy o 20%. Jednakże to działanie jest sprzeczne z regułami funkcjonowania SSE, które zakładają utrzymanie średniorocznego poziomu zatrudnienia, by przedsiębiorca mógł skorzystać z ulg w ramach SSE. W tym momencie wielu przedsiębiorców, którzy nie wzięli pod uwagę tej kwestii dwutorowo wpadło w pułapkę i muszą się oni liczyć z problemami natury podatkowej. Dość tylko wspomnieć, że podmioty działające w ramach SSE co roku korzystają ze zwolnień i ulg podatkowych w wymiarze oscylującym wokół 2,5 mld zł. Ministerstwo Rozwoju zapowiada skrupulatne kontrole w tym zakresie.

Podsumowując, trzeba jasno podkreślić, że epoka tarcz dla polskiej gospodarki skończyła się. Teraz jest tylko pytanie, ile państwo odbierze z udzielonej pomocy przedsiębiorcom i jak rzetelnie będą prowadzone kontrole. Czy organy sprawdzające uwzględnią bezprecedensową sytuację gospodarczą, jaka nastąpiła w wyniku pandemii COVID-19.

  • Komentarze

Dodaj komentarz

edumeo.pl - Tradore sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów 

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl