Jak poprawić płynność finansową firmy?

Głównym celem działalności przedsiębiorstwa jest generowanie zysków, jednak nawet to nie umożliwia stabilnego funkcjonowania firmy przy długotrwałej utracie płynności finansowej. Zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań bieżących za towary i usługi, wynagrodzenia oraz spłata kredytów czy pożyczek jest niezwykle istotna. Długotrwałe problemy z płynnością finansową mogą doprowadzić do utraty wizerunku, a nawet do upadku firmy.

Prawie 38% polskich przedsiębiorców twierdzi, że w prowadzeniu firmy najważniejszy jest rozwój, czyli sukcesywne zwiększanie skali biznesu, zatrudnienia i liczby klientów. Na drugim miejscu (20,3%) jest zysk, a na trzecim (28,9%) utrzymanie siebie i rodziny.

Co drugi przedsiębiorca jako największą barierę w rozwoju firmy wskazuje opóźnianie płatności przez kontrahentów. Na kolejne pozycji (30%) są długie terminy płatności na fakturach oraz brak płatności ze strony innych przedsiębiorców (23,4%).

Ponad połowa przedsiębiorców (52,7%) przyznaje, że tylko dzięki zewnętrznym źródłom finansowania (np. leasing, faktoring, kredyt) mogą rozwijać swój biznes. Dużym wsparciem są dla nich także rozwiązania pomocne w utrzymaniu płynności finansowej (34,4%) jak monitoring płatności, weryfikacja kontrahentów, windykacja oraz pomoc ze strony państwa w formie dotacji (33,2%).

Aby przetrwać okres oczekiwania na płatność od kontrahenta, firmy najczęściej wykorzystują oszczędności (43%). Z zewnętrznych źródeł finansowania korzysta tylko co piąty przedsiębiorca, wybierając kredyt w banku (64%) (źródło: https://krd.pl/getattachment/1192b05d-b750-4294-b186-bcc4b6113962?stamp=637922034115270000).

Płynność finansowa firmy – co to znaczy?

Płynność finansowa firmy jest definiowana jako różnica między wpływami a wydatkami w przedsiębiorstwie. Różnica ta umożliwia terminowe opłacanie zobowiązań, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, dokonywanie płatności za faktury oraz regulowanie składek ZUS i zaliczek na podatki.

Płynność finansowa to najważniejszy wskaźnik, który decyduje o stabilności firmy. Właściciele przedsiębiorstw często zapominają o analizie płynności finansowej, dokonując jej, dopiero gdy ich firma zaczyna mieć kłopoty finansowe. Tymczasem analizę płynności finansowej powinno się wykonywać jak najczęściej.

Do czynników kształtujących płynność finansową zaliczamy:

 • aktywa bieżące tj. zapasy, inwestycje krótkoterminowe;
 • należności;
 • środki pieniężne;
 • pasywa bieżące tj. zobowiązania z dostaw i usług, pożyczki, krótkoterminowe rezerwy.

Po określeniu tych czynników przedsiębiorca może wybrać modelową strategię zarządzania płynnością finansową. Są trzy wskaźniki płynności finansowej pokazujące, jak firma może regulować bieżące zobowiązania. Można to zrobić na następujących poziomach:

 • Płynność bieżąca odnosząca się do aktualnej sytuacji finansowej firmy.
 • Płynność przyspieszona odnosząca się do sytuacji firmy w przyszłości.
 • Płynność gotówkowa odnosząca się tylko do posiadanej gotówki bez uwzględniania innych czynników.

Cele te można realizować za pomocą takich metod:

 • Płynność bieżąca: dzielimy aktywa bieżące przez zobowiązania bieżące.
 • Płynność przyspieszona: dzielimy aktywa bieżące, zapasy, rozliczenia międzyokresowe czynne przez zobowiązania bieżące.
 • Płynność gotówkowa: dzielimy środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe przez zobowiązania bieżące.

Zarządzanie płynnością finansową

Właściwe zarządzanie firmą chroni ją przed utratą płynności finansowej oraz nadpłynnością, w której przedsiębiorca ma za dużo gotówki, jednak jej nie inwestuje i jednocześnie nie ma zysku. Wyróżniamy dwie strategie zarządzania płynnością finansową: podejście konserwatywne lub liberalne.

Podejście konserwatywne to strategia mało ryzykowna i bezpieczna, jednak nieprzynosząca wysokich zysków. Przedsiębiorcy stosujący konserwatywną taktykę utrzymują wysoki poziom środków finansowych oraz wysoki poziom zapasów. W zamian mają wyższe koszty utrzymania oraz przechowywania swoich produktów. Jednocześnie firma taka udziela odbiorcom krótszych terminów płatności i nie umożliwia opóźnień w spłacie. Firmy takie sprzedają mniej, jednak mają pewny zysk.

Podejście liberalne to strategia, w której przedsiębiorca decyduje się na utrzymanie niskiego salda środków  pieniężnych oraz niskiego stanu zapasów produktu. W ten sposób niweluje koszty jego przechowywania, jednak naraża się na przestoje produkcyjno-sprzedażowe, gdy zabraknie zapasów. Liberalna taktyka zarządzania wiąże się akceptacją długich terminów w płatnościach. W takiej strategii przedsiębiorstwo ma większe zyski, jednak ponosi także większe ryzyko utraty płynności finansowej.

Przyczyny utraty płynności finansowej

Utrata płynności finansowej może być spowodowana przyczynami zależnymi lub niezależnymi od firmy. Do czynników niezależnych zaliczamy koszty produkcji, podatki, koszty inwestycji w środki trwałe, koszt siły roboczej i okoliczności gospodarcze. Natomiast wśród przyczyn utraty płynności finansowej zależnych od przedsiębiorcy znajdziemy:

 • stosowane w firmie technologie;
 • złą jakość zarządzania;
 • niewłaściwą strategię finansową;
 • nieodpowiednią charakterystykę branży.

Jak poprawić płynność finansową firmy?

Różne są sposoby na poprawienie płynności finansowej firmy. Najprostszym i najszybszym sposobem jest pożyczka na raty. Jednak w perspektywie długoterminowej warto poszukać innych rozwiązań. Na początek należy przeprowadzić analizę płynności finansowej i wybrać odpowiednią strategię zarządzania finansami. Następnie można wybrać jeden z instrumentów finansowych:

 • kredyt kupiecki,
 • faktoring,
 • leasing,
 • konsolidacja kredytów wziętych na firmę,
 • pożyczka konsumencka lub kredyt.

Dodatkowo można również wysłać ponaglenia i wezwania do zapłaty do kontrahentów, jeśli to z powodu braku płatności za faktury doszło w firmie do utraty płynności finansowej lub niewypłacalności przedsiębiorcy.

Firma nieposiadająca płynności finansowej ma obniżone szanse na kredyt w banku. Na takie zobowiązanie nie może liczyć także jednoosobowa działalność lub przedsiębiorstwo działające krócej niż 1 rok. Takie firmy mogą skorzystać z pożyczki konsumenckiej. Jednak każde zobowiązanie to rozwiązanie, które na krótko pomoże utrzymać płynność finansową firmy. Do tego warto wybrać odpowiednią strategię zarządzania finansami i aktywami przedsiębiorstwa.

Artytuł powstał we współpracy z https://faktoring.biz

 

 

 • Komentarze

Dodaj komentarz

edumeo.pl - Lifepass sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów      Reklamacje    Osoby zarządzające

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl