Szkolenie ONLINE
24 listopada godz. 9:00-14:15

Egzekucja administracyjna w czasie pandemii i po niej.

  • Zdobądź praktyczne umiejętności , pozwalające na samodzielne prowadzenie czynności wierzyciela lub organu egzekucyjnego, w szczególności poprzez analizę stanu prawnego, orzecznictwa i posiłkowanie się konkretnymi przykładami (kazusami),
  • Zapoznaj się z ostatnimi zmianami przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych.

Metoda Szkolenia

wykład oraz warsztaty w oparciu o praktykę i zgłaszane drogą elektroniczną i w trakcie szkolenia przypadki.

Adresat Szkolenia

pracownicy spółek, którzy chcą dowiedzieć się lub uporządkować wiedzę, na temat zasad prowadzenia czynności egzekucyjnych i zmian wprowadzonych ustawowo.

Cel Szkolenia

wskazanie zasad i mechanizmów skutecznej egzekucji należności administracyjnoprawnych, przedstawienie praktycznych aspektów postępowania egzekucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków wierzyciela.

Program szkolenia

9:00 – 10:30
1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres egzekucji w administracji jako podstawa egzekucji

2. Zbieg egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną – sposoby rozstrzygnięcia w praktyce.

3. Podmioty postępowania egzekucyjnego- kto jest organem egzekucyjnym, wierzycielem, zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym?
• właściwość miejscowa,
• właściwość rzeczowa i funkcjonalna.

4. Egzekucja należności pieniężnych , środki egzekucyjne- szczegółowe omówienie mechanizmów egzekwowania, uprawnień i poszczególnych etapów w okresie pandemii i po niej
• Egzekucja z pieniędzy,
• Egzekucja z wynagrodzenia,
• Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego,
• Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych,
• Egzekucja z innych wierzytelności,
• Egzekucja z weksla i udziału w spółce z o.o.,
• Egzekucja z nieruchomości i ruchomości i inne,

 

10:45-12:15

5. Sposoby egzekucji od osoby niepełnoletniej, ubezwłasnowolnionej, bezdomnej

6. Wszczęcie postępowania- wymogi formalne, organy właściwe, obowiązki wierzyciela. Czy wnioski egzekucyjne mogą być przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego?

7. Okoliczności uwarunkowujące przerwanie biegu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

8. Istota tytułu wykonawczego – tytuł jednolity i zagraniczny. Nowe obowiązki związane z tworzeniem odpisów tytułów wykonawczych. W jakie sytuacji tworzy się dalszy tytuł wykonawczy a w jakiej ponowny w miejsce utraconego?

9. Upomnienie – obowiązek umieszczenia daty doręczenia upomnienia, a jeżeli doręczenie upomnienia nie było wymagane, podstawę prawną braku tego obowiązku.

10. Postępowanie w sytuacji gdy tytuł wykonawczy nie spełnia wymogów formalnych bądź obowiązek nie podlega egzekucji.

11. Konsekwencje wszczęcia i prowadzenia egzekucji niezgodnej z prawem – dla wierzyciela i organu egzekucyjnego.

 

12:30-14:15

12. Omówienie najistotniejszych przesłanek umorzenia i zawieszenia występujących
w praktyce i podstaw ich zaskarżania przez wierzyciela.

13. Wyłączenia spod egzekucji – czego nie może zająć organ egzekucyjny i jakie konsekwencje wynikają z tego dla wierzyciela?

14. Postępowanie uproszczone.

15. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym.
• Zarzuty
• Zażalenie
• Skarga na czynności egzekucyjne
• Wniosek o wyłączenie spod egzekucji
• Żądanie zmiany lub uchylenie postanowienia w trybie przepisów KPA.

16. Środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

17. Koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego (opłaty, a wydatki egzekucyjne, zasady ich ustalania i pobierania, możliwości zmniejszenia kosztów egzekucyjnych przez wierzyciela)

18. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów postępowania przez pracownika:
• Odpowiedzialność odszkodowawcza,
• Odpowiedzialność porządkowa.

Prowadzący

  • Tomasz Gzela (prawnik , były rzecznik dyscyplinarny w izbie skarbowej , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych, wieloletni praktyk skarbowości z 20-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym w izbie skarbowej , wykładowca akademicki)

Szkolenie ONLINE
Egzekucja administracyjna w czasie pandemii i po niej.

600
  • 6 godzin wiedzy
  • nagranie całego szkolenia
  • rok dostępu do nagrania
  • certyfikat ukończenia