ZAPISZ SIĘ NA NAJBLIŻSZE SZKOLENIA 

Szkolenie odbędzie się online - 22.03.2023 o godz. 9:00

597zł 397zł 

Szkolenie: Obieg i archiwizacja dokumentów

PROGRAM SZKOLENIA (kliknij aby rozwinąć)

I. Przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie
1) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
2) Przepisy wykonawcze do Ustawy
3) Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
4) Normatywy kancelaryjno-archiwalne Aktotwórcy

II. Dokumentacja i jej rodzaje
1) Definicja dokumentu
2) Podstawowe obowiązki aktotwórców
3) Rodzaje dokumentacji

III. Obieg dokumentacji w podmiocie
1) System kancelaryjny i system wykonywania czynności kancelaryjnych
2) Rejestracja przesyłek i ich rodzaje
3) Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt – budowa i stosowanie
4) Teczka rzeczowa – dokumentacja tworząca i nietworząca akt sprawy
5) Rejestracja spraw – spis spraw, znak sprawy
6) Zbiory dokumentów aktowych ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów dokumentacji finansowo-księgowej
7) Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów

IV. Archiwizacja dokumentów
1) Przechowywanie dokumentacji w komórkach organizacyjnych
2) Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego
a) uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji
b) opisanie jednostek archiwalnych
c) sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji
3) Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
4) Wypożyczanie dokumentacji z archiwum zakładowego
5) Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego
6) Udział komórek organizacyjnych w procesie brakowania dokumentów

V. Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji/likwidacji podmiotu lub jego komórek organizacyjnych

 • dostęp do szkolenia na żywo 22 marca
 • nagranie szkolenia na 30 dni
 • materiały szkoleniowe
 • udział w sesji pytań i odpowiedzi

Szkolenie odbędzie się online - 13.04.2023 o godz. 9:00

597zł 397zł 

Szkolenie: System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) wdrażanie, obieg i archiwizacja dokumentów

PROGRAM SZKOLENIA (kliknij aby rozwinąć)

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Przepisy wykonawcze do ustawy archiwalnej
 • Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
 • Ustawa o doręczeniach elektronicznych

II. Rodzaje współczesnej dokumentacji

 • Definicja dokumentu - dokumentacja elektroniczna i papierowa
 • System kancelaryjny a system wykonywania czynności kancelaryjnych
 • Czym jest system EZD? Etapy i zasady jego wdrażania
 • Rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu w systemie EZD i sposoby ich procedowania
 • EZD jako podstawowy czy wspomagający system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania spraw
 • Pojęcia i ważne terminy.
 • Akty wewnętrzne dotyczące sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw.
 • Wyjątki od podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i ich rodzaje

IV. Czynności kancelaryjne w systemie EZD

 • Zadania punktów kancelaryjnych.
 1. rejestracja wpływów
 2. odwzorowanie cyfrowe (skanowanie)
 3. wprowadzanie metadanych.
 4. tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie i niepełne odwzorowanie.
 5. prowadzenie składu informatycznych nośników danych.
 6. wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych.
 7. przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych.
 8. wysyłka pisma papierowego i elektronicznego.
 • Zadania kierowników komórek organizacyjnych i kierownika jednostki
 • Zadania prowadzących sprawy – rejestracja i prowadzenia spraw w EZD

V. Archiwizacja akt spraw zakończonych w EZD.

 • Organizacja i zadania archiwum zakładowego (składnicy akt)
 • Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego (składnicy akt).
 • Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

 • dostęp do szkolenia na żywo 13 kwietnia
 • nagranie szkolenia na 30 dni
 • materiały szkoleniowe
 • udział w sesji pytań i odpowiedzi

PAKIET 2 SZKOLEŃ

794zł 597zł