Czy podmiot korzystający z tarczy finansowej PFR będzie musiał zwrócić całość otrzymanej pomocy jeśli zostanie wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne?

Tarcza PFR a restrukturyzacja – jakie obowiązki ma w takiej sytuacji przedsiębiorca objęty tą procedurą? Czy przedsiębiorstwo musi zwrócić aż 100% pomocy pochodzącej z Tarczy? Czy można nie zwracać tzw. subwencji jeżeli przedsiębiorstwo objęte zostanie postępowaniem restrukturyzacyjnym?

Polski Fundusz Rozwoju, to spółka Skarbu Państwa, której celem jest dystrybucja środków publicznych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu „Tarcza finansowa PFR”. Program ten został uruchomiony w związku z pandemią COVID-19 i kryzysem gospodarczym na pod­sta­wie art. 21a ust. 1 Usta­wy z dnia 4 lip­ca 2019 r. o sys­te­mie in­sty­tu­cji roz­wo­ju zno­we­li­zo­wa­nej Usta­wą z dnia 31 mar­ca 2020 r. o zmia­nie usta­wy o sys­temie in­sty­tu­cji rozwoju.

Kto mógł skorzystać z Programu PFR?

Program dedykowany był dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, bowiem dla tzw. dużych przedsiębiorców PFR przewidział oddzielny system wsparcia.

Wsparcie udzielane było w formie subwencji na 3 lata z dwunastomiesięcznym okresem karencji. Tarcza PFR zakłada, że przedsiębiorcy będą mieli moż­li­wość starania się
o umo­rze­nie nawet do 75%
war­to­ści przy­zna­ne­go fi­nan­so­wa­nia.

Warunkiem jest, by:

– przez okres 12 mie­się­cy od udzie­le­nia wspar­cia przedsiębiorca bę­dzie na­dal pro­wa­dził działalność gospodarczą,

– utrzy­manie przez przedsiębiorcę średniego po­ziomu za­trud­nie­nia,

– spadek obrotów gospodarczych.

Jednakże są sytuacje, kiedy przedsiębiorca będzie musiał zwrócić PFR nawet 100% subwencji finansowej.

Restrukturyzacja w trakcie pomocy z PFR

Z kręgu podmiotów mogących starać się o pomoc z Tarczy PFR zostali wykluczeni między innymi ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 roku zalegali z płatnościami podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne, ale także ci, którzy w momencie składania wniosku objęci byli postępowaniem restrukturyzacyjnym w rozumieniu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne z 2015 roku oraz rzecz jasna postępowaniem upadłościowym.

Skorzystałem z pomocy PFR – czy mogę restrukturyzować przedsiębiorstwo?

Jednakże nadal wielu przedsiębiorców nie ma pewności co do oceny sytuacji, jeżeli skorzysta z dobrodziejstw, jakie niesie za sobą postępowanie restrukturyzacyjne. Co do zasady restrukturyzacja polega na naprawieniu przedsiębiorstwa, tak, by znowu mogło działać i być rentownym.

Na mocy § 4 ust. 4 lit. a Regulaminu Ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw” beneficjent, który ciągu 12 miesięcy od otrzymania pomocy zostanie objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym jest zobligowany do zwrotu subwencji w 100%.

Subwencja w ramach postępowania restrukturyzacyjnego zostanie wierzytelnością PFRu.

Czy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne uratuje przedsiębiorstwo przed zwrotem subwencji finansowej?

Paradoksalnie rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców, którzy skorzystali już subwencji finansowej w pierwszej transzy, mogłoby być skorzystanie z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Ten szczególny rodzaj postępowania został wprowadzony do polskiego systemu prawnego „tymczasowo” – do końca czerwca 2021 roku (patrz: Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020). Na mocy art. 16 ust. 1 wymienionej ustawy przedsiębiorca, który spróbuje przeprowadzić z pomocą doradcy restrukturyzacyjnego postępowanie uproszczone będzie objęty ochroną przed egzekucją. Jednakże procedura ta przewiduje, że dzień obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest jednoznacznie dniem otwarcia postępowania. W związku z powyższym nie ma żadnych przesłanek, by uznać, że uproszczona procedura nie zwalnia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w 100%.

Należy jednak uczciwie zastrzec, że w każdej sytuacji nietypowej, a taką jest niewątpliwie restrukturyzacja, przedsiębiorca powinien skorzystać z profesjonalnego doradztwa.

Artykuł napisany we współpracy z lextio.plTwoją kancelarią prawną

  • Komentarze

Dodaj komentarz

edumeo.pl - Tradore sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów 

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl