Algorytm antyfraudowy a subwencje PFR

zwrot subwencji pfr

Jak są kontrolowane środki przyznane w ramach subwencji PFR? Kto może je kontrolować? Jak wygląda kontrola wydawanych środków? Czy algorytm antyfraudowy jest nieomylny?

Wyjaśniamy wszystkie wątpliwości…

Pomoc Polskiego Funduszu Rozwoju

Z pomocy PFR skorzystało ponad 345 tys. podmiotów gospodarczych. Pomoc ta przeznaczona na walkę ze skutkami pandemii Covid-19 była udzielana przedsiębiorcom
w formie subwencji. Samo słowo subwencja nie zostało użyte najtrafniej, bowiem oznacza ono bezzwrotne udzielenie środków pieniężnych na określony rodzaj działalności.
W przypadku subwencji PFR, środki te nie zostały przekazane na konkretny cel, jakim jest zabezpieczenie środków zarobkowania w przedsiębiorstwie, koszty stałe i tak dalej. Od subwencji w klasycznym rozumieniu różni się ona także tym, że część subwencji PFR co do zasady jest zwrotna.

Beneficjenci subwencji PFR mogli z niej skorzystać proporcjonalnie do strat jakie zadeklarowali w formie oświadczenia. Straty te miały być spowodowane pandemią. Duże znaczenie ma również fakt, że subwencja była stosunkowo łatwo osiągalna, z uwagi na dynamikę pandemii oraz lock-down, rząd po raz pierwszy na masową skalę wdrożył w życie zasadę zaufania do obywatela – przedsiębiorcy. Środki były przyznawane w oparciu
o oświadczenia przedsiębiorców. Teraz te oświadczenia są weryfikowane.

Kto weryfikuje subwencje PFR

Subwencje są weryfikowane przez kilka podmiotów. Przede wszystkim uprawniania do tego ma sama PFR, ale także Krajowa Administracja Skarbowa oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. Kontrola prowadzona przez PFR ma charakter zawezwania przedsiębiorcy do złożenia wyjaśnień, skąd wzięły się rozbieżności pomiędzy oświadczeniem, a wynikiem kontroli. Dopiero wówczas, gdy wyjaśnienia przedsiębiorcy okażą się niewystarczające, PFR może skierować sprawę do sądu, ponieważ od decyzji PFR nie ma trybu odwoławczego. I co za tym idzie, to do zadań PFR należy powiadomienie innych służb, jeżeli uzna, że przedsiębiorca mógł naruszyć dyspozycję art. 297 § 12 Kodeksu karnego: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego
z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Algorytm antyfraudowy

Każdy z podmiotów kontrolujących opiera się na swoim własnym algorytmie antyfaudowym, który weryfikuje treść oświadczeń beneficjentów, którzy otrzymali subwencję z ich dotychczasową historią gospodarczą. Systemy antyfraudowe opierają się na zdobytych już  informacjach i na zasadzie puzzli, czy układanki – wychwytują błędy, które następnie weryfikują osobiście już kontrolerzy. Zarówno PFR, jak i KAS oraz CBA działają na zasadzie wyrywkowej kontroli z uwagi na olbrzymią liczbę podmiotów korzystających z pomocy.

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że subwencja PFR była obwarowana licznymi oświadczeniami, a w razie kontroli i różnic pomiędzy oświadczeniem a wynikiem sprawdzenia należy podjąć wszelkie kroki do wyjaśnienia sytuacji, ponieważ konsekwencje mogą być bardzo poważne.

  • Komentarze

Dodaj komentarz

edumeo.pl - Tradore sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów 

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl